ασύγχρονη εκπαίδευση

ασύγχρονη εκπαίδευση

Το υλικό είναι διαθέσιμο καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχοντας την ευελιξία να ανατρέξει σε αυτό ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με το δικό του πρόγραμμα και ρυθμό.

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να θέσει τον δικό του ρυθμό στη μαθησιακή διαδικασία, ανατρέχοντας στο εκπαιδευτικό υλικό όποτε χρειαστεί, ολοκληρώνοντας τις εργασίες εφόσον έχει αφομοιώσει το υλικό και κάνοντας εξάσκηση όσες φορές χρειαστεί.